Transcription of TgLam from Urb. 1

The Text of Targum Lamentations from
MS Codex Vaticanus Urbinas Hebr. 1

This text is from the MS Urb. 1, represented without the vocalization. There is the occasional meaningless error in the MSS which I have omitted from this transcription, such as the additional ל in 1.3, and I have expanded the ligature formed at the end of ישראל by the combination of א ל. For more details concerning the MS see Brady, Vindicating God, Appendix 1, and the Introduction and Notes to Étan Levine’s facsimile edition, The Targum of the Five Megillot. It is this facsimile which I used for my readings.

פרק א

‏1 אמר ירמיהו נביא וכהנא רבא איכדין אתגזר על ירושלם ועל עמהא לאתדנא בתירוכין ולמספד עליהון איכה היכמה דאתדנן אדם וחוה דאתרכו מגנתא דעדן ואספד עלויהון מרי עלמא איכה ענת‏ מדת דינא‏ וכן אמרת על סגיאות חובהא אשתדר ומה דבגוהא בגין תהא יתבא בלחודהא כגבר דמכתש סגירו על בסריה דבלחודוהי יתיב וקרתא דהוה מליא אוכלוסין ועממין סגיאין אתרוקנת מנהון והות דמיא כארמלא ודמתרברבא בעמיא ושליטא באפרכיא והוון מסקין לה מסין הדרת למהוי מכיכא ולמתן לה כרגא בתר דנא‏

‏2 כד שלח משה נביא עזגדין לאללא ית ארעא תבו עזגדיא ואסיקו טיב ביש על ארעא דישראל וההוא ליליא תשעא יומין באב הוה וכד שמעו עמא בית ישראל ית בשורתא בישתא הדא דאתבשרו על ארעא דישראל נטלו עמא ית קלהון ובכו עמא בית ישראל בליליא ההוא מן יד תקיף רוגזא דיי עלויהון וגזר למהוי בכן בליליא הדא לדריהון על חורבן בית מוקדשא וכדו אתאמר בנבואה לירמיהו כהנא רבא למהוי חריבא ירושלם על ידוי דנבוכד נצר רשיעא אין לא תייבין בתתובא מן יד עאל אוכח לעמא בית ישראל וסריבו לקבלא בכן עאל נבוכד נצר רשיעא וצדא ית ירושלם ובית מקדשא אוקיד בנורא בתשע יומין בירחא דאב וביה בליליא בכיאת כנשתא דישראל בכותא ודמעא זליג על לסתהא לית די ימלל תנחומין על לבהא מן כל טעוותא די רחימת למיזל בתריהון ובגין כן כל חברהא ארשיעו בהא אתהפכו למהוי לה לבעיל דבבין‏

‏3 אזלו בית יהודה בגלותא על דהוו מענן יתמין וארמלן ועל סגיאות פולחנא דהוו מפלחין באחיהון בני ישראל דאזדבנו להון ולא קרו חירותא לעבדיהון ולאמהתהון דהוו מזרעית ישראל ובגין כן אף אנון אתמסרו ביד עממיא וכנשתא דבית יהודה יתבא בגו עממיא ולא אשכחת נייח מפולחנא קשיא דשעבידו יתה‏ [וכל דהוה רדיף יתה אדביקו יתה‏]‏ כד היא מתחבאה בין תחומיא ואעיקו לה‏

‏4 כל זמן דהות ירושלם מתבניא סריבו בני ישראל למסק לאתחזאה קדם יי תלת זמנין בשתא ועל חוביהון דישראל אתצדיאת ירושלם ואתעבידו שבילי ציון אבילן מדלית עאיל בה בזמן מועדיא כל תרעהא צדיין וכהנתא אניחן על דבטילו קורבניא בתולתא ספדן על דפסקו למפק בחמשא עשר יומא באב וביומא דכפור דהוא בעשרא יומין בתשרי לחנגא בחנגין אף איהיא מריר לבא לחדא‏

‏5 הוו מעיקהא מתמנן עלהא לרישין ובעלי דבבהא הוו יתבין בשלוה ארום יי תבר יתה על סגי]אות‏[‏ מרודהא רבייהא אזלו בשבייתא קדם מעיקא‏

‏6 ונפק מן כנשתא דציון כל זיוהא הוו רבנהא מסתחרן על מיכלא היכמה דמסחרן איילא במדברא ולא אשכחו אתר כשר למרעיהון ואזלו בתשות כוחא ולא להום חילא למערק לאשתיזבא קדם רדיף‏

‏7 הות דכירא ירושלם יומין קדמאין דהות מדורה בכרכיא ובפצחין תקיפין ומרדא ושלטה בכל עלמא וכל רגוגה דהוו לה מלקדמין ועל חובהא נפלו עמהא בידוי דנבוכד נצר רשיעא ואעיק להון ולית די יסייע לה חזוהא מעיקיא דאזלא בשביתא חייכו על טובהא דפסק מבינהא‏

‏8 חובא רבא חבת ירושלם בגין כן לטלטיל הות כל עממיא דהוו מיקרין לה מלקדמין נהגו בה זילתא ארום חזו בדקהא ברם היא מתאנחא ורעתת לאחורא‏

‏9 סואבות דם ריחוקהא בשיפולהא לא אדכיאת מניה ולא תהת על חובהא ולא דכירת מה דעתיד למיתי עלהא בסוף יומיא ונחתת ונפלת והות פרישן ולית די ימליל תנחומין לה חזי יי ותהא מסתכל ארום אתרברבו עלי בעלי דבבא‏

‏10 ידיה אושיט נבוכד נצר רשיעא ושלף סייפא וקטע כל רגוגהא אף כנשתא דישראל שריאת ליללא ארום חזת עממין נוכראין עלו לבית מוקדשהא די פקדתה על ידוי דמשה נביא על עמון ומואב דלא ידכון למיעל בקהלא די לך‏

‏11 כל עמא דירושלם אניחן מכפנא ותבען לחמא למיכול יהבו רגוגיהום בסעיד לחמא לקיימא נפש חזי יי ותהי מסתכל ארום הויתי גרגרניתא‏

‏12 אשבעית לכון כל דעברין באורחא זורו הכא איסתכלו וחזו אין אית כיבא ככיבי דאסתקף לי דיתבר יי יתי ביום תקוף רוגזיה‏

‏13 מן שמיא שלח אשתא בכרכיי תקיפין וכבש יתהון פרש מצדתא לרגלי ארתעני קדל קדם בעלי דבבי יהבני למהוי צדיא כל יומא מרחקא וחלישא‏

:‏14 אתיקר ניר מרודי בידיה אשתבשו בשובשין דגופנא סלקו על צורי אתקל חילי מסר יי יתי בידא מאן דלית אנא יכיל למקם‏

‏15 כבש כל תקיפיי יי ביני אראע עלי זמן לתברא חיל עולימיי ועלו עממי על גזירת‏ מימרא‏ דיי וסאיבו בתולתא דבית יהודה על די הוה דמהון דבתולתהן מתשד היך כחמר מן מעצרתא בעדן דגבר מבעט ית ענבין חמר ענבוהי שדיין‏

‏16 על טפליא דאתרעישו ועל נשיא מעבריאתא דאתבקעו כריסיהום אמרת כנשתא דישר‏’ אנא בכיא ועל עיניי זלגן דמען מבועא דמיא ארום יתרחק מני מנחם מקים יתי וממלל תנחומין על נפשי הוו בניי צדיין ארום יתגבר עליהון בעיל דבבא‏

‏17 פרשת ציון ידהא מן עקתא היכמה דמפרשא אתתא על מתברא פגנת ולית די ימלל תנחומין על לבבהא פקד יי לבית יעקב פקודיא ואוריתא למנטר והנון עברו על גזירת מימריה בגין כן אסתחרו חזור חזור ליעקב מעיקוהי הות ירושלם דמיא לאתתא מרחקא ביניהון‏

‏18 אמר יי לעמא בית ישראל דלא יעבר קטלין בחרבא בארעהון אזל יאשיהו מלכא שלף סייפא על פרעה חגירא בבקעת מגדו מה דלא אתפקד ולא תבע אולפן מן קדם יי בגין כן רגימו רגומיא גירין למלכא יאשיהו ומית תמן ועד דלא נפקת נשמתיה הוה רחיש בשפוותוי וכן אמר זכאי הוא יי ארום על מימריה עברית שמעו כען כל עממיא הספידין דאספיד ירמיהו על יאשיהו וחזו כיבי דערעני בתר מותיה בתולותיי וריביי אזלו בשבייתא‏

‏19 אמרת ירושלם כד אתמסרית בידוי דנבוכד נצר קריתי למרחמיי בני עממיא דקיימית עמהון קיים יסייעוני ואנון חכימו מני ואתהפכו לחבלא יתי הנון רומאי דעלו עם טיטוס ואספסינוס רשיעא ובנו כרכומין על ירושלם וכהניי וסביי בגו קרתא מן כפנא אתנגידו ארום תבעו סעיד לחמא הוה למיכל ויקימון ית נפשהון‏

‏20 חזי יי ארום אעיק לי בגין כן מעי אדגרו אתהפך לבי בגווי ארום מעבר עברית על גזירת‏ מימרא‏ דיי ומן בגלל הכי מן ברא תכלת חרבא ומלגיו תרגת כפנא כמלאכא מחבלא דממני על מותא‏

‏21 שמעו אומיא ארום מתאנחה אנא ולית די ינחם לי כל בעלי דבביי שמעו בישתא דמטת עלי בדחו ארום את הוא יי דעבדתא איתיתהן עלי יום-פורענותא ערעתא עלי מערע לצדאותני כדין תערע עלויהון ויהון צדיין כוותי‏

‏22 תיעול ליום דינא רבא כל בשותהום דאבישו לי קדמך ותסתקף להום היכמה דאסתקפתא עלי על סגיאות מרודי ארום סגיאו אנחתיי ולבי חלש‏

פרק ב

‏1 איכדין יקוץ יי בתקוף רוגזיה ית כנשתא דציון טלק מן שמיא לארעא תושבחת דישראל ולא דכר בית מקדשיה דהוה גלוגדקא דרגלוהי ולא חס עלוהי ביום תקוף רוגזיה‏

‏2 שיצי יי ולא חס ית כל עידית בית יעקב פגר ברוגזיה כנשתא דבית יהודא אמטי לארעא אפיס מלכותא דהם רברבנהא‏

‏3 קצץ בתקוף רגז ית כל יקרא דיעקב ארתע לאחורא‏ [יד‏]‏ ימיניה ולא סייע לעמיה מן קדם בעיל דבבא ואדלק בבית יעקב כאשתא דמלהבא אכלת חזור חזור

‏4 מתח קשתיה וגרם עלי גירין כבעיל דבבא אתעתד על ימיניה דנבוכד נצר וסייעיה כאילו הוה מעיק לעממיה בית ישראל וקטל כל עולם וכל דמרגגין לחיזו עינא במשכן כנשתא דציון שדא כבעור אשתא רוגזיה‏

‏5 הוה יי דמי לבעיל דבבא שיצי ישראל שיצי כל בירנייתיה‏ ]תרגום אחר‏[ מטורחא‏: חביל כל קרוי פצחהא ואסגי בכנשתא דישר‏’ דבית יהודא אבילותא ואנינותא‏

‏6 ושרש כגנתא בית מקדשיה חביל אתר מזומן לכפרא על עמיה אנשי יי בציון חדות יומא טבא ושבתא ושנא בתקוף רוגזיה מלכא וכהנא רבא‏

‏7 אשלי יי בית מדבחיה בעט מקדשיה מסר ביד בעיל דבבא שורי בירנייתהא קלא יהבו בבית מוקדשא דיי כקל עמא בית ישראל דמצליין בגויה ביומא דפסחא‏

‏8 חשיב יי לחבלא שור כנשתא דציון סאט משקליתיא ולא אתיב ידיה מלשיצאה ואביל מקפנא ושורא כחדא אתפרו‏

‏9 טמעו בארע‏’ תרעהא על די מן נכסו חזירא ואובילו דמיה עלויהון הובד ותבר מזוזתהא מלכה ורברבנהא גלו ביני עממיא על דלא נטרו פתגמי אוריתא כאילו לא קבילו יתה בטורא דסיני אף נבייהא אתמנע מנהון רוח נבואת קודשא ולא אתאמר להום פתגם נבואה מן קדם יי‏

‏10 יתבין לארעא ושתקין סבי כנשתא דציון אסיקו אפר מקלה על רישיהון קמארו סקין על בשריהון אחיתו לעפרא דארעא רישיהון בתולתא דירושלם‏

‏11 ספק בדמעין עיניי אדגראן מעיי אתשד לארעא כבדי על תבר כנשתא דעמי כד צווחו עולימא וינקא בפתאוות קרייאתא‏

‏12 לאמיהון אמרין רוביא דישראל אן עיבור וחמר כד הוו צחיין בקטיל חרבא מן צחותא בפתאוות קרייאתא כד אתשד נפשהון מן כפנא לגו עטיף אמהון‏

‏13 מה אסהד בך ומה אהי מדמי לך כנשתא דירושלם מה אחבר לך ואיהי מנחם לך בתולתא דכנשתא דציון ארום סגא תבריך כסגיאות תבר גללי ימא רבא בעדן נחשוליהון ומאן הוא אסא די יסי יתיך מן מרעיתיך‏

‏14 נביאי שקר‏’ דבביניך הינון חזו ליך שקרא ולית משש לנבואתהון ולא פרסימו ית פורענותא דעתיד למיתי עלך בגלל חובך לאהדרותיך בתיובתא אלהן נביאו לך נבואת מגן ומלי טעותא‏

‏15 שפקו עלך ידיהון כל עברי אורחא שרקו בשפוותהום וטלטילו ברישיהון על כנשת‏’ דירושלם אמרין בפומהון הדא היא קרתא דהוו אמרין אבהתן וסביא דמלקדמין דהיא גמירת נוי ושופרא חדות כל יתבי ארעא‏

‏16 פתחו עליך פומהון כל בעלי דבביך שרקו בשפוותהום ועסיאו שניהון אמרו שיצינא ברם דין יומא דהוינא מתיאנן אשכחנא חזינא‏

‏17 עבד יי מה דחשיב גמר מימר פומיה די פקיד למשה נביא מן יומין קדמאין דאי לא נטרין בני ישראל ית פקודיא דיי עתיד לאתפרעא מנהון פגר ולא חס ואחדי עלך בעיל דבבא ארום יקר מעיקיך‏

‏18 צווח לבהון דישראל קדם יי די ירחם עליהון שורא דקרתא דציון זלוגי כנחלא דמעין יומא וליליא לא תתני תנחומא לצעריך לפייגא צלותא דיליך ולא תשתוק בבת עיניך מלדמע‏

‏19 קומי כנשתא דישר‏’ דשריא בגלותא עסוקי במשנה בליליא ארום שכנתא דיי שריא לקביליך ובפתגמי אוריתא בשירוי מטרת שפרפרא שדיאי הי כמיא עקמומית לביך והדרי בתיובתא וצליאי בבית כנשתא כל קביל אפי יי טולי לותיה בצלו ידיךעל נפשת עולימיך דצחיין בכפנא בריש כל מחוזין‏

‏20 חזי יי ותהי מסתכל מן שמיא למן אסתקפתא כדנן אם חזי לבנאתא דישר‏’ למיכל בכפנא פירי בטניהון עולימיא רגיגתא דהוו מתלפפין בסדינין דמילתין ענת‏ מדת דינא‏ וכן אמרת אם חזי למקטל בבית מקדשא דיי כהנא ונבייא כמה דקטלתון לזכריה בר עדוא כהנא רבא ונביא מהימן בבית מקדש‏’ דיי ביומא דכפוריא על דאוכחיתכון דלא תעבדון דביש קדם יי‏

‏21 דמכו על ארעא דמחוזין עולימא וסבא דהוו רגילין למשכוב על כרין דמילת ועל ערסין דשן דפיל בתולתיי וריביי נפלו קטלין בחרבא קטלתא ביום רוגזך נכסתא ולא חסתא‏

‏22 תהי קרי חירותאלעמך בית ישראל על יד מלכא משיחא היכמה דעבדתא על יד משה ואהרן ביומא דאפיקת‏’ ית ישראל ממצרים ואתכנשון עולימיי חזור חזור מן כל אתר דאתבדרו תמן ביום תקוף רוגזך יי ולא הוה בהום שיזבא ושארא דלפיפית בסדינין ודרביתי בתפנוקי מלכין בעלי דבבי שיציאונון‏

חצי הספר

פרק ג

‏1 אנא הוא גברא דחזא ענוייא בחוטרא דרדי ברוגזיה‏

‏2 יתי דבר ואוביל לחשוכא ולא לנהורא‏

‏3 ברם בי יתוב יגלגל עלי מחתיה כל יומא‏

‏4 עתק בשרי ממכתשין ומשכי מן מחתא תבר גרמי‏

‏5 בנה כרכומין ואקף קרתא ועקר רישי עמא ושלהיאונון‏

‏6 בבית אסורין דחשוכאאותבני כמיתין דאזלו לעמא אוחרן‏

‏7 סגר בתריי בגין דלא אפוק מן טריקא יקר על רגליי כבלין דנחשא‏

‏8 אף ארום אצוח ואצלי אסתתם בית צלותי‏

‏9 סגר אורחי במרמרין פסילן שבילוי סראו‏

‏10 דיבא מכמן הוא לי אריה דמטמר בכיבשא‏

‏11 אורחי סראב ושסעיני שויאני צדו‏

‏12 מתח קשתיה ועתדני היכפל גליסא לגירא‏

‏13 אעיל בכיליתאיי גיריה תיקיה‏

‏14 הויתי חוכא לכל פריצי עמי ומזמרן עלי כל יומא‏

‏15 אשבעני מרירות חיוון ארווי נגיריא‏

‏16 ורצץ בפרירןשניי בניעיתני קטמא‏

‏17 וקצת מלמשאל בשלם נפשי אנשיתי טיבותא‏

‏18 ואמרית הובד תוקפי וטובא דהויתי אוריך מן קדם יי‏

‏19 אדכר ענוי נפשי ומה דאמרירו בישנאיי ואשקיאו יתי גדין ורישי חיון‏

‏20 מדכר תדכר ותצלי עלי נפשי על סגופא‏

‏21 דא נחמתא אתיב על לבי בגין כן אוריך‏

‏22 טיבותא דיי ארום לא פסקו ארום לא אתמנעו רחמוהי‏

‏23 נסין חדתין מרחיש בצפריא סגיאה היא הימנותך‏

‏24 חולקי יי אמרת נפשי בגין כן אוריך ליה‏

‏25 טב הוא יי לסברין לפורקניה לנפשא דתבע אולפניה‏

‏26 טב לאורכא ולמשתק עד כדו דתמטי פורקנא דיי‏

‏27 טב הוא לגברא ארום יאלף נפשיה לסוברא ניר פקודיא בטליותיה‏

‏28 יתיב בלחודוהי וישתיק ויסבול אסורין דאתיין עלוהי בגין יחודא דשמא דיי דמשתלחין לאתפרעא מניה על חובא קלילא דחב בעלמא הדין עד כדו די יחוס עלוהי ויטלנון מניה ויקבל אפי שלים לעלמא דאתי‏

‏29 יתן בעפרא פומיה וישתטח קדם ריבוניה מאים אית סבר‏

‏30 יושיט למחי ליה ליסתא בגין דחלתא דיי יסבע דקלנא‏

‏31 ארום לא ישלי יי לעובדוהי לעלם לממסרנון בידא דסנאיהון‏

‏32 ארום אלהן ברישא יתבר ובתר כן יתוב וירחם לצדיקיא בסגיאות טיבותיה‏

‏33 ארום מן בגלל דלא עני גבר ית נפשיה ואעדי זחוחא מלביה בגין כן גרם לאסתקפא תברא בבני אנשא‏

‏34 למככה ולכבשא תחות רגלוי כל אסירי ארעא‏

‏35 ולמצלי דין גבר מסכן כל קבל אפי עלאה‏

‏36 לסבבא אנש מסכן במצותיה אפשר דמן קדם יי לא אתגלי‏

‏37 מן הוא אנש דאמר והות בשתא מתעבדא בעלמא אלהן מן בגלל דעבדו מה דלא אתפקדו מן פומא דיי‏

‏38 מפום אלהא עלאה לא תפוק בשתא אלהן על ברת קלא רמיזא בגין חטופין דאתמליאת ארעא ועדן דבעי למגזר טובא בעלמא מן פום קודשיה נפקא‏

‏39 מה ממון ישכח אנש די יחוב כל יומי חיוהי גברא רשיעא על חובוהי‏

‏40 נבלוש אורחנא ונבקר ונתוב בתיובתא קדם יי‏

‏41 נטול לבבנא בריר ונרמי חטוף וגזילן מן ידנא ונתוב קדם אלהא דמדור שכנתיה בשמי מרומא‏

‏42 נחנא מרדנא סראבנא ומן בגלל דלא הדרנא לוותך אנת לא שבקתא‏

‏43 טללתא עלנא ברגוז ורדפתנא בגלותא קטלתא ולא חסתא‏

‏44 טללתא שמיא בענני יקרא דילך מן בגלל דלא תעבר לותך צלותנא‏

‏45 טלטולין ורטישין שויתא יתנא בגו עממיא‏

‏46 פתחו עלנא פומהון כל בעלי דבבנא למגזר עלנא גזירן בישין‏

‏47 אימתא וזיעא הות לנא מנהון אחדת יתנא רתיתא ותברא‏

‏48 היכייבלין דמיא זלגת עיני דמען על תבירא דכנשת עמי‏

‏49 עיני זלגת דמעין ולא תשתיק מלמבכי מדלית פאיג עקתי וממלל תנחומין לי‏

‏50 עד כדו דסיתכי ויחזו עולבני יי מן שמיא‏

‏51 בכותא דעייני אסתקפת למרע נפשי על חורבן פילכי עמי וניוול בנתא דירושלם קרתי‏

‏52 כמנא כמנו לי הי כצפורא בעלי דבביי על מגן‏

‏53 עברו בגובא חיי ורגמא אבנא בי‏

‏54 שאטו מיא על רישי אמרית במימרי אתגזרית מן עלמא‏

‏55 צליתי לשמך יי מן גוב ארעיתא‏

‏56 צלותי קבילתא בזמנא ההיא וכען לא תכסי אודנך מלקבלא צלותי לארווחותני בגין בעותי‏

‏57 קריבתא מלאכא לשיזבותני ביומא דצליתי לך אמרת במימרך לא תדחל‏

‏58 נציתא יי לעבדי מצותא לנפשי פרקתא מן ידיהון חוי‏

‏59 חזית יי סרוך דסריכו לי דון דיניי‏

‏60 גלי קדמך כל נקמתהון כל מזמתהון עלי‏

‏61 שמיע קדמך כסופיהון יי כל מזימתהון עלי‏

‏62 שפוות קיימין עלי ולהיגיונהום עלי כל יומא‏

‏63 מותבנהון וזקיפתהון אסתכל אנא זמריהון‏

‏64 תתיב להון גמולא בישא יי כעובדי ידיהון‏

‏65 תתן להון תבירות לבא ושלהאותך ישלהי להון‏

‏66 תדלוקנון ברוגזא ותשיצנון מתחות שמי מרומא דיי‏

פרק ד

‏1 היכדין עמא דהב בית מוקדשא אשתני פידלון בחיר משתדיין מרגלאוון קדישין בריש כל מחוזין‏

‏2 בני ציון יקרין דמתילין איקוניהון לדהב טב היכדין הוו עממין מסאבין מחתין יתהום כל קביל ערסיהון ומסתכלין בהון בגין דילדון נשיהון בנין שפיריא כשופריהון ואתחשיבו ללגינין‏ ]דחסף‏[‏ עובדי ידי פחרא‏

‏3 אף בנאתא דישראל מפנקאתא לבני עממיא דדמיין לחורמנא טלען תדיהום וריבי כנשתא דעמי מסירן לאכזראין ואמהון ספדן עליהון כנעמיא במדברא‏

‏4 אדבק לישן עולימא למוריגיה בצחותא טליא תבעו לחמא מושיט לית להום‏

‏5 דהוו רגילין למיכל תפנוקין אשתוממו במחוזין דאתרביאו על צבע זהורין גפיפו קיקלאתן‏

‏6 וסגי חובת כנשתא דעמי מן חובת סדום דאתהפכת כשעתא ולא שריאו בה נביאיא לאתנבאה לאהדרותא בתיובתא‏

‏7 הוו ברירן נזירהא מתלגא שעעו יתיר מן חלבא סמיקו חיזו יתיר מזהורין ושבזיזא פרציפיהון‏

‏8 חשך מן אוכמותא דגלותא ריויהון לא אשתמודעו במחוזין אדק משכיהון על גרמיהון פריך הוה כקיסא‏

‏9 מעלי הוו קטילי סייפא יתיר מקטילי כפן דקטילי סייפא דייבן כד אנון מבזען בכריסיהון מן מה דאכלו מעלל חקלא ונפיחי כפנא פריק כריסיהון מן מיכלא‏

‏10 ידי נשיא דהואן מרחמן על מסכינין בשילו עולימיהון הוו למסעד להום ביום תבר כפנא דאתברת כנשתא דעמי‏

‏11 סף יי חמתיה שדא על ירושלם ית תקוף רוגזיה ואסיק בעור אשתא בציון ואכלת אושוותהא‏

‏12 לא הוו מהימנין מלכות ארעא וכל דיירי תבל ארום יעול נבוכד נצר רשיעא ונבוזר אדן בעיל דבבא לנכסא עמא בית ישראל בתרעיא דירושלם‏

‏13 ענת‏ מדת דינא‏ וכן אמרת לא הוות כל דא אלהן מחובת נביאהא דמנבאן לה נבואת שקרא ומעוויית כהנתא דאסיקו קטורת בוסמין לטעוותא ואנון גרמו לאתשד בגווה דם זכאין‏

‏14 אטלטלו עוירן במחוזין אטנפו בדם קטילין דחרבא ועל דלא הוו יכילין למחמי קריבו בלבושיהון‏

‏15 זורו ממסאבא קרו עממיא זורו זורו לא תקרבון בהום ארום אתקוטטו אף אטלטלו אמרובמהויהום בשלוותהום דביני עממיא לא יסופון למדר‏

‏16 מן קדם אפי יי אתפליגו לא יוסיף לאסתכלא בהום בגין כן אומיא רשיעיא אפי כהניא לא סברו ועלוי סביא לא חסו‏

‏17 עוד ספאן עייננא לאסתכלא לסיוענא דהוינאמתינן לרומאי דאתהפיך לנא להבלו בסכיתנא דאסתכיתנא לאדומאי דאנון עמא דלא יפרוק‏

‏18 הנון צדאן שבילנא מלמיהך לרוחצן בפלטייתנא אמרנא קריב סופנא אתמליאו יומנא ארום מטא סופנא‏

‏19 קלילן הוו רדיפנא יתיר מנשרי שמיאעל טווריא אדלקו יתנא במדברא כמאנו לנא‏

‏20 מלכא יאשיהו די הוה חביב לנא כנשמת רוח חיים דבאפנא והוה מתרבי במשח רבותא דיי אתחד במצד חבולהון דמצראי דהוינא אמרין עלוהי בטלל זכותיה ניחי ביני עממיא‏

‏21 חדאי ובדוחי קושטנטינא קרתא דאדום רשיעא דמתבניאה בארע ארמיניאה בסגיאין אוכלוסין דמן עמא דאדום אף עלייך עתיד למיתי פורענותא ויצדון יתך פרכוואי ותיעבר עלייך כס דלווט תרווי ותתרוקני‏

‏22 ובתר כן ישלים עווייתיך כנשתא דציון ותתפרקון על ידוי דמלכא משיחא דאליהו כהנא רבא ולא יוסיף יי תוב לאגלותיך ובי הוא זמנא אסער עוותיך רומי רשעא דמתבניאה באיטליאה ומליאה אוכלוסין מבני אדום וייתון פרסאי ויעיקון עלך וליצדון יתך ארום אתפרסם קדם יי על חובתיך‏

פרק ה

‏1 הוי דכיר‏ [יי‏] מה דאתגזר למהוי לנא אסתכל מן שמיא וחזי ית כסופנא‏

‏2 אחסתנא אתהפכת לחלונאין ביתנא לעמין נוכראין‏

‏3 הוינא מתילן ליתמין דלית להון אבא אמהתנא כארמלן דאזלו גבריהום בקרוי ימא ומספקא להון אין אנון קיימין‏

‏4 מימנא בכספא שתינא וקיסנא בדמין ייתון‏

‏5 על פריקת צוורנא אטעננא כד הוינא אזלן בשבייתא חמא נבוכד נצר רשיעא סרכיא דבני ישראל דאזלין ריקנין פקיד לחייטא ספרי אוריתא ולמעבד מנהון גואלקן ומליאו יתהום מן פרידא דעל ספר פרת וטען יתהום על צווריהום בההיא זמנא לעינא ולא הוות נייחא לנא‏

‏6 מצרים יהבנא סעד לאתפרנסאתמן ולאתור למסבע לחמא‏

‏7 אבהתנא חבו וליתיהום בעלמא ונחנא בתריהון עווייתהום סוברנא‏

‏8 בנוי דחם דאתיהיבו עבדין לבנוי דשם אנון שליטו בנא פריק לית מידהום‏

‏9 בסכנת נפשנא נייתי לחם פרנסותנא מן קדם קטול דחרבא דאתי מן סטר מדברא‏

‏10 משכנא הי כתנורא אתקדרו מן קדם מפח כפנא‏

‏11 נשיא דהוו נסיבן לגבר בציון אתעניאו מן רומאי ובתולתא בקרוי יהודה מן כסדאי‏

‏12 רברבנין בידיהון אצטליבו אפי סביא לא סברו‏

‏13 רובין ריחיא נטלו וטליא בצליבת קיסא תקלו‏

‏14 סביא מתרע סנהדרי‏’ אתבטלו ורובין מן בית זמרהון‏

‏15 בטל חדות לבבנא אתהפך לאבלא חינוגנא‏

‏16 נפלת כליליא דרישנא ווי לנא ארום חבנא‏

‏17 על דין בית מקדשנא דאתצדי הוה חליש לבבנא ועל אלין עמא בית ישארל דאזלן בגלותא מתמן הוו חשכין עיננא‏

‏18 על טורא דציון דהוא צדי תעלין הליכו ביה‏

‏19 את הוא יי לעלם בית מותבך בשמי מרומא כורסי יקרך לדרי דריא‏

‏20 למה לעלמין תשליננא תשבקננא לאורכות יומין‏

‏21 אתיב יתנא יי לותך וניתוב בתיובתא שלמתא תחדת יומנא לטב כזמן יומיא טביא דהוו מלקדמין‏

‏22 ארום אילהן מיקץ תיקוץ בנא רגזתא עלוונא עד לחדא‏

השיבנו יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם